Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020

Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020
Theo phân công của Tiểu ban Chiến lược Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 để tham gia Chiến lược Kinh tế xã hội thời kỳ 2011 - 2020 của cả nước Chi tiết »

Pages

  • 1