Trung tâm Viễn thám và Quy hoạch

Thông tin liên hệ:

Giám đốc:

Tiến sĩNguyễn Tuấn Anh

Email: rsc@niapp.org.vn

tuananh@niapp.org.vn

Số điện thoại: +84439728684

Phó giám đốc:

Thạc sĩĐỗ Minh Phương

Email: dominhphuong@niapp.org.vn

Số điện thoại: +844 38214740

Phó giám đốc:

Thạc sĩNguyễn Bảo Châm

Email: nguyenbaocham@niapp.org.vn

Số điện thoại: +84 4 38214740

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Viễn thám và Quy hoạch là đơn vị trực thuộc Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện công tác Viễn thám và Quy hoạch.

Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn

-Thành lập bản đồ lớp phủ/sử dụng đất, theo dõi biến động sử dụng đất và các tài nguyên có liên quan đến nông nghiệp.

-Thành lập bản đồ đất và đánh giá phân hạng thích nghi đất đai cây trồng

-Theo dõi diễn biến mùa màng, sâu bệnh hại cây trồng

-Quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch nông thôn các cấp.

-Tư vấn, chỉ đạo chuyên môn trong việc ứng dụng viễn thám và GIS để quản lý sử dụng đất nông nghiệp, quy hoach và phát triển nông thôn.

-Phát triển các phần mềm GIS và xử lý ảnh; xây dựng các mô hình quản phát triển ứng dụng quản trị sở dữ liệu không gian.

-Tham gia xây dựng nội dung phương pháp quy trình, quy phạm về công tác viễn thám và Quy hoạch nông nghiệp.

-Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ của Bộ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Viễn thám và Quy hoạch có Giám đốc, hai Phó giám đốc và các cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.