Trung tâm Tài nguyên và Môi trường

Thông tin liên hệ:

Giám đốc:

Thạc sĩ Ngô Huy Kiên

Email: ttmt@niapp.org.vn

Số điện thoại: +84 438214714

Phó Giám đốc:

Thạc sĩ Nguyễn Quang Vinh

Email:

Số điện thoại: +84 439722330

Phó Giám đốc:

Tiến sĩ Hà Văn Định

Email: kyanhpvkt@gmail.com

Số điện thoại: 0972476768

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng thực hiện công tác điều tra cơ bản trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn

1.Điều tra, phân loại lập bản đồ đất, đánh giá phân hạng đất đai: đây là nhiệm vụ chịu trách nhiệm cùng thực hiện với phòng Tài nguyên đất và môi trường. Hiện nay, trung tâm phát huy thế mạnh về chuyên môn, tiếp tục công tác Điều tra, phân loại lập bản đồ đất, đánh giá phân hạng đất đai trong các dự án quy hoạch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch bố trí cây trồng các công trình thủy lợi, tái định cư…và hợp tác quốc tế (Xây dựng bản đồ đất Lào, Campuchia). Năm 2015, trung tâm đã hoàn thành và nghiệm thu cấp Nhà nước tại Bộ Khoa học và Công nghệ đề tài: Điều tra đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội và xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững tỉnh Salavan, nước CHDCND Lào, thời gian thực hiện 2013-2014.

2.Nghiên cứu và đánh giá tác động môi trường; nghiên cứu nội dung, phương pháp liên quan đến sử dụng tài nguyên và kiểm soát môi trường trong nông nghiệp. Từ khi thành lập Trung tâm TN&MT (năm 1994), trung tâm đã cố gắng tiếp cận và thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể là các đề tài, dự án nhiệm vụ bảo vệ môi trường Bộ giao và các nhiệm vụ môi trường của các địa phương. Năm 2015, được Bộ giao cho thực hiện nhiệm vụ: (i) Điều tra thực trạng công tác quản lý môi trường chăn nuôi từ trung ương đến cấp xã, phường; và (ii) Điều tra, khảo sát thực trạng công tác thụ tinh nhân tạo cho lợn tại Việt Nam.

3.Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh, huyện. Với bề dày kinh nghiệm và truyền thống gắn kết với các địa phương, Trung tâm TN&MT đã cùng với huyện Quang Bình- tỉnh Hà Giang tiến hành xây dựng dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quang Bình- tỉnh Hà Giang đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

4.Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp nông thôn ở các lĩnh vực: (i) quy hoạch tổng thể và quy hoạch vùng phát triển trồng trọt, chăn nuôi; (ii) Quy hoạch phát triển nông thôn mới, thiết kế các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; (iii) Quy hoạch phát triển ngành nghề, sản phẩm nông nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao.

5.Quy hoạch sử dụng đất các cấp. Trung tâm TN&MT là một trong những đơn vị của Viện tham gia thực hiện nhiệm vụ này, được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao. Các đơn vị mà trung tâm đã thực hiện là: Quảng Ninh, Hòa Bình và Hà Tĩnh.

6.Quy hoạch nông nghiệp và và quy hoạch phát triển nông thôn các cấp. Quy hoạch nông nghiệp và và quy hoạch phát triển nông thôn các cấp là nhiệm vụ cơ bản của Viện, Trung tâm TN&MT là đơn vị của Viện nên do vậy các nhiệm vụ này đã được triển khai liên tục: các quy hoạch nông nghiệp, ngành nông nghiệp các cấp tỉnh huyện… quy hoạch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch bố trí sản xuất nông nghiệp các khu tưới của các công trình thủy lợi trọng điểm (từ năm 1998 đến nay).

7.Xây dựng dự án đầu tư phát triển sản xuất, vùng sản xuất nông nghiệp, di dân tái định cư, các công trình hạ tầng xây dựng nông thôn mới theo quy định.

8.Tham gia, chủ trì nghiên cứu đề tài, xây dựng nội dung, phương pháp quy hoạch vầ thiết kế nông nghiệp; tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thuộc phạm vi lĩnh vực được giao.

9.Tham mưu giúp Viện thực hiện nhiệm vụ của Bộ giao. Là đơn vị trực thuộc Viện, Trung tâm TN&MT tham mưu giúp Viện thực hiện nhiệm vụ của Bộ giao: các đề tài nghiên cứu khoa học, các nhiệm vụ kế hoạch thường xuyên. Hàng năm, Trung tâm TN&MT dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Viện, tham gia đấu thầu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, tham gia đầy đủ các công trình nhiệm vụ mà Bộ giao (công trình A).

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Tài nguyên và Môi trường có Giám đốc, các Phó giám đốc và các cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ của trung tâm.