Trung tâm Quy hoạch và Hợp tác Việt – Lào

Thông tin liên hệ:

Giám đốc:

Thạc sĩ Lưu Bá Hùng

Email: htvietlao@niapp.org.vn

luubahung@niapp.org.vn

Số điện thoại: +84 4 38214793

Phó giám đốc:

Kỹ sư Trần Văn Hùng

Email: tranvanhung@niapp.org.vn

Số điện thoại: +84 4 38214793

Phó giám đốc:

Tiến sĩ Hoàng Công Mệnh

Email: hoangmenh80@gmail.com.

Số điện thoại: 0912 962 144; 0984 586 680

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Quy hoạch và Hợp tác Việt - Lào thuộc Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện công tác quy hoạch nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam và ở CHDCND Lào.

Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn

-Quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn.

-Quy hoạch sử dụng đất các cấp.

-Quy hoạch điểm dân cư nông thôn ở cấp xã, cụm xã, làng bản, thôn ấp và điều tra khảo sát lập dự án tái định cư.

-Điều tra khảo sát lập dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

-Tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn.

-Tham gia quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các cấp.

-Xây dựng và chỉ đạo thực hiện mô hình phát triển nông nghiệp nông thôn.

-Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và chỉ đạo công tác khuyến nông.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Quy hoạch và Hợp tác Việt - Lào có Giám đốc, Phó giám đốc và các cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ của trung tâm.