Trung tâm Phát triển Cộng đồng Nông thôn

Thông tin liên hệ:

Giám đốc:

Thạc sĩ Cao Phương Nhung

Email: caophuongnhung@gmail.com

Số điện thoại: +84 24 38211639

Phó Giám đốc:

Thạc sĩ Nguyễn Văn Lý

Email: ly_rcdc@yahoo.com

Số điện thoại: (+84) 24 39726937

Phó Giám đốc:

Thạc sĩ Nguyễn Văn Hưng

Email: nguyenvanhungpv@gmail.com

Di động: 0936.449.099

Cố định: +84 24 38211554

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Nông thôn thuộc Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng thực hiện các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ

-Nghiên cứu nội dung và phương pháp phục vụ công tác phát triển Nông thôn mới bền vững.

-Xây dựng, thử nghiệm các mô hình phát triển nông thôn dựa vào cộng đồng ở cấp xã, làng, bản, thôn, ấp để phục vụ xây dựng chính sách phát triển nông thôn.

-Đào tạo, tư vấn phục vụ công tác phát triển cộng đồng Nông thôn.

-Cung cấp các hoạt động tư vấn phát triển nông thôn bao gồm: đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tư vấn cho việc xây dựng dự án, thực hiện và đánh giá các dự án phát triển nông thôn ở cấp xã, làng, bản, thôn, ấp.

-Thực hiện các nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Phát triển Cộng đồng Nông thôn có giám đốc, hai phó giám đốc và các cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ của trung tâm.