Trung tâm Phát triển Bền vững Nông nghiệp Nông thôn

Thông tin liên hệ:

Giám đốc:

Tiến sĩ Nguyễn Hùng Cường

Email: ptbv@niapp.org.vn

Số điện thoại: +84 4 38214921

Phó Giám đốc:

Thạc sĩ Trần Thị Loan

Email: tranthiloan@niapp.org.vn

Số điện thoại: +84 4 38214921

Phó Giám đốc:

Thạc sĩ Bùi Thị Minh Tuyết

Email:

Số điện thoại: +84 4 38214921

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Phát triển Bền vững Nông nghiệp, Nông thôn là đơn vị trực thuộc Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện công tác Phát triển Bền vững Nông nghiệp, Nông thôn.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ

-Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

-Quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên (đất, nước).

-Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.

-Xây dựng dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.

-Điều tra quy hoạch sản phẩm nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

-Tham mưu giúp Viện thực hiện nhiệm vụ của Bộ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Phát triển Bền vững Nông nghiệp, Nông thôn có Giám đốc, các Phó giám đốc và các cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.