Chương trình công tác tuần từ ngày 22/02/2021 – 26/02/2021

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\28A03E66CAF2972A18444E5A62362D41.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 22/02/2021 – 26/02/2021)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 22/02

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ ba, 23/02

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ tư, 24/02

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ năm, 25/02

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ sáu, 26/02

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

  • Chủ đề: