Chương trình công tác tuần từ ngày 08/8/2022 – 12/8/2022

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\5E254C7DF7167E28E289C6699D7A9EE1.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày08/8/2022 – 12/8/2022)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 08/8

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ ba, 09/8

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ tư, 10/8

Sáng

-Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ năm,11/8

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ sáu, 12/8

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

  • Chủ đề: