Quy hoạch phát triển ngành điều đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Quy hoạch phát triển ngành điều đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 579/QĐ-BNN-TT ngày 13 tháng 02 năm 2015.

Quy hoạch phát triển ngành điều đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 579/QĐ-BNN-TT ngày 13 tháng 02 năm 2015.

Chi tiết quy hoạch xem tại đây.