Quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 1987/QĐ-BNN-TT ngày 21 tháng 8 năm 2012.

Quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 1987/QĐ-BNN-TT ngày 21 tháng 8 năm 2012.

Chi tiết quy hoạch xem tại đây.