Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2014-2020

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2014-2020 được phê duyệt theo Quyết định số 3367/QĐ-BNN-TT ngày 31 tháng 07 năm 2014.

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2014-2020 được phê duyệt theo Quyết định số 3367/QĐ-BNN-TT ngày 31 tháng 07 năm 2014.

Chi tiết quy hoạch xem tại đây.