Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020

Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 10/2008/QD-TTg, ngày 16 tháng 1 năm 2008, theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\6F7FDB5BE2F38F7D26E1D778A0F6A905.docx

Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 10/2008/QD-TTg, ngày 16 tháng 1 năm 2008, theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn.

Tải tệp đính kèm: Quyết định 10/2008/QĐ-TTg (Tiếng Việt)Quyết định 10/2008/QĐ-TTg (Tiếng Việt)
Tải tệp đính kèm: Quyết định 10/2008/QĐ-TTg (Tiếng Anh)Quyết định 10/2008/QĐ-TTg (Tiếng Anh)